Solna International Preschool
Nybodagatan 7, Solna
Postadress: Box 150 50, 104 65 Stockholm

Rektor
Amal Bazzi
0707-95 63 84
rektor@sipsolna.se